1. Miễn phí vận chuyển đối với các đơn hàng trong khu vực thành phố Hồ Chí Minh.

  2. Đối với các đơn hàng ngoài khu vực thành phố Hồ Chí Minh, phí vận chuyển sẽ được thoả thuận cụ thể giữa công ty và khách hàng.